Ochrana osobních údajů

1. Shrnutí o Ochraně osobních údajů

Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na základě kterých je možno Vás identifikovat jako osobu. Podrobné informace k tématu Ochrana osobních údajů naleznete níže v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování dat na naší webové stránce
Kdo je zodpovědný za shromažďování dat na této stránce? Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete pod odkazem „Impresum“ na této webové stránce.

Jak probíhá shromažďování Vašich osobních údajů ?
Ke sběru Vašich údajů dojde ve chvíli, kdy nám je sdělíte. To mohou být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Shromažďována jsou především technická data (např. typ internetového prohlížeče, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr těchto informací probíhá automaticky od chvíle kdy začnete prohlížet naše webové stránky.

Na co používáme Vaše data?
Část údajů je shromažďována, aby byl zajištěn bezchybný chod webových stránek. Další data mohou být použita k analýze chování návštěvníka těchto webových stránek.

Jaká jsou Vaše práva ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji?
Máte kdykoliv právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu námi uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně zmíněných úkonů nebo v případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese,která je uvedena v záložce “Impresum”. Dále Vám náleží právo se odvolat k příslušnému dozorčímu orgánu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností požádat o omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

2. Obecné sdělení a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek považují ochranu Vašich osobních údajů za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a také v souladu s tímto prohlášením. Používáte-li tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které Vás osobně identifikují. Toto ujednání o Ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a na co je využíváme. Rovněž objasňuje, jakým způsobem a za jakým účelem ke shromažďování dochází.

Upozorňujeme také na to, že přenos dat na Internetu (např. při komunikaci E-Mailem) může vykázat chyby v zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Informace k zodpovědnému subjektu

Odpovědný subjekt pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Dünkel & Keller Technik GmbH
St.-Georgen-Str. 9
95463 Bindlach

Jednatel společnosti: Keller Thomas
Telefon: 09208-66 22 2
E-Mail: 
info@dk-technik.com

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, E-Mailové adresy apod.). Rovněž je subjektem, který přijímá zrušení Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro mnohé způsoby využití Vašich osobních údajů je nutný Váš výslovný souhlas. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Postačující je pro nás sdělení této skutečnosti volnou formou prostřednictvím E-Mailové komunikace. Zákonost již zpracovaných údajů před odvoláním souhlasu zůstává nedotčena.

Právo na odvolání souhlasu se shromažďováním osobních údajů ve zvláštních případech a využití v přímé reklamě (článek č. 21, nařízení DSGVO)
Pokud probíhá zpracování dat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO, máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace; to platí i pro takzvané „profilování“ na každé z těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto vysvětlení O ochraně osobních dat.

Pokud odvoláte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pakliže nepředložíme závažné legitimní důvody ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování slouží k k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků ( Odvolání podle čl. 21 Abs. 1 DSGVO).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímého marketingu, máte právo kdykoli sdělit odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, za účelem reklamy; to platí i pro takzvané „profilování“, pokud je spojeno s přímým marketingem. Pokud odvoláte souhlas, Vaše osobní údaje nebudou dále použity pro účely přímého marketingu (Odvolání podle čl. 21 odst. 2 DSGVO).

Právo na stížnost k příslušnému dozorujícímu orgánu
V případě porušení Zákona o ochraně osobních údajů mají dotčené osoby právo podat stížnost k dozorčímu orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo v místě domnělého protiprávního jednání. Právo podat stížnost máte vždy nehledě na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů
U osobních údajů, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem uskutečnění smlouvy, máte možnost požádat o jejich předání buďto Vám nebo třetí osobě, a to ve standardním strojově čitelném formátu. Pokud požadujete předání osobních údajů na jinou odpovědnou osobu, je možné tento úkon provést pouze za předpokladu,že je to technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS
Tyto stránky z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jakými mohou být objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webu, používají šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že v adresním řádku prohlížeče se změní protokol z „http: //“ na „https: //“ a dále podle ikony zámku v panelu prohlížeče. Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou třetí strany číst.

Informace, zablokování, vymazání a oprava
V rozsahu platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatné poskytnutí informací o uložených osobních údajích vztahujících se k Vaší osobě,o jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby máte parvo nechat tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pro další informace o osobních údajích nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v odkazu “Impresum”.

Právo na omezení rozsahu zpracování
Máte právo požádat o omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v odkazu “Impresum”. Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů nastává v následujících případech:

Pokud jste omezili rozsah zpracování Vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje –nehledě na jejich uložení- zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

3. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Ze zákona pověřená osoba pro ochranu osobních údajů
Pro naši společnost jsme jmenovali zodpovědnou osobu pro ochranu údajů.

Frank Steinbrügger
RT Data & IT Consulting GmbH
Gravenreutherstr. 2
95445 Bayreuth

Telefon: 092178944-0
E-Mail: 
Datenschutz@rtdata-it.de

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou nahrány do Vašeho počítače a uloženy Vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "Session-cookies". Po skončení Vaší návštěvy na těchto stránkách budou automaticky vymazány. Jiné typy souborů cookie zůstanou uloženy ve Vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení Cookies a mohli je povolovat pouze v jednotlivých případech, jako je přijetí Cookies pouze pro určité případy nebo obecné zamítnutí a aktivace automatického mazání Cookies po zavření prohlížeče. Zakázáním Cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory Cookie, které jsou potřebné pro fungování elektronické komunikace nebo z důvodu Vámi požadovaných funkcí(např. služba nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání Cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány jiné typy souborů Cookie (například soubory Cookie pro analýzu chování uživatele při prohlížení stránek), bude jim v rámci této Zásady o ochraně osobních údajů věnována zvláštní sekce.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

• Typ prohlížeče a verze prohlížeče
• typ používaného operačního systému
• URL adresa uživatele
• Název hostujícího počítače
• Čas připojení na server
• IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Sběr těchto údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z dotazníku, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy za účelem zpracování žádosti a pro případné další dotazy. Tyto informace nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dále. Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačující je zaslání odvolání volnou formou prostřednictvím E-Mailu na naši adresu. Zákonnost zpracování dat, která byla provedena před tímto odvoláním, není tímto dotčena.

Informace, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás uložené do doby, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo nezrušíte Váš souhlas s uložením nebo dokud neskončí účel za jakým byly osobní data zpracovávány (například po zpracování Vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doba uložení - zůstávají nedotčena.

5. Naše prezentace v sociálních médiích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Naše profily jsou na sociálních sítích veřejně přístupné. Výčet jednotlivých sociálních sítí, které využíváme, najdete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Google+ atd., mohou zpravidla analyzovat Vaše uživatelské chování při návštěvě těchto webových stránek nebo webové stránky s integrovaným sociálně-mediálním obsahem (jako např. tlačítka „Like“ nebo reklamy). Návštěva našich sociálních médií spustí četné procesy související s ochranou dat. Zejména:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociální síti a navštívíte naše sociální média, může provozovatel tohoto portálu tuto návštěvu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném sociálním portálu. V tomto případě se toto shromažďování dat provádí například prostřednictvím souborů Cookies, které jsou uloženy ve Vašem zařízení nebo přes zaevidování Vaší IP adresy.

S pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé sociálně-mediálních portálů vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy Vaše preference a zájmy. Díky tomu Vám může být zobrazována cílená reklama na těchto aktuálních sociálních sítích ale i mimo ně. Pokud používáte účet na příslušné sociální sítí, lze cílenou reklamu zobrazit na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni.

Vemte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na sociálně-médiálních portálech. V závislosti na poskytovateli mohou proto další zpracovatelské procesy provádět provozovatelé sociálně-mediálních portálů. Podrobnosti lze nalézt v Podmínkách užívání a v Podmínkách o ochraně osobních dat příslušných sociálně-mediálních portálů.

Právní základ

Naše prezentace v sociálních médiích je koncipována tak, aby zajistila naší co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Zákona o ochraně osobních dat. Procesy analýzy zahájené sociálními sítěmi mohou vycházet z různých právních základů, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. Souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a zákona o ochraně osobních dat).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte některé z našich sociálních médií (např. Facebook), budeme spolu s provozovatelem sociálě-mediální platformy zodpovědní za proces zpracování osobních dat během Vaší návštěvy daného sociálního média, spuštěný na základě této Vaší návštěvy. Vaše práva (na informace, opravy, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) můžete uplatnit jak proti nám, tak proti provozovateli sociálně-mediálního portálu( např.Facebook).

Vemte prosím na vědomí, že navzdory naší společné zodpovědnosti s provozovateli sociálně-mediálních portálů nemáme plný vliv na procesy zpracování osobních dat na sociálně-mediálních portálech. Naše možnosti se z velké části řídí firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba trvání uložení dat

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím sociálních médií budou smazány našimi systémy, jakmile skončí důvod pro jejich uložení, pokud nás vyzvete ke smazání nebo zrušíte souhlas s uložením nebo pokud pomine účel, za jakým byla data sbírána. Uložené soubory Cookies zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Povinná právní ustanovení – především lhůty pro uchování dat - zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení Vašich dat, která provozovatelé sociálních sítí ukládají pro své vlastní potřeby. Podrobné informace získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany soukromí, viz níže).

Facebook

Využíváme profil na Facebooku. Poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook disponuje certifikací dle EU-US-Privacy-Shield.

Se společností Facebook máme uzavřenou dohodu ohledně společného zpracovávání (Controller Addendum). Tato dohoda určuje, za které procesy zpracování osobních dat jsme zodpovědni my a za jaké Facebook, v případě Vaší návštěvy na našich stránkách na Facebooku. Tuto dohodu naleznete pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page controller addendum

Nastavení reklamy si můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li toto provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/